EN LITEN UTBILDNING OM MEDARBETARSKAP

En utbildning för alla medarbetare!

Bild på tre exemplar av En liten bok om medarbetarska av Söderfjäll och Svensson.

“Utbildning var helt fantastisk! Tänk att något så litet kan ha så stor effekt.”

Michael Christensen, Verv

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Porträttbild Jennifer Beistorp - Senior Manager - Verv, ett management med hjärta & hjärna!

Jennifer Beistorp

072-743 68 86

EN UTBILDNING FÖR VEM?

En liten utbildning om medarbetarskap beskriver dimensionerna i det medarbetarskap som utmärker välfungerande arbetsplatser präglade av motivation, prestationer och välmående. 

Utbildningen bygger på innehållet i En liten bok om medarbetarskap och presenterar bokens innehåll i ett komprimerat och lättillgängligt format. Utbildningen är på så vis ett effektivt sätt att nå ut med kunskap om medarbetarskap till alla medarbetare på en arbetsplats.

Bild på tre exemplar av En liten bok om medarbetarska av Söderfjäll och Svensson.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

En liten utbildning om medarbetarskap utgår från ett brett perspektiv på medarbetarskap och presenterar en modell som beskriver ett antal dimensioner i ett konstruktivt medarbetarskap. 

Utbildningen innehåller en serie videoföreläsningar i vilka Stefan Söderfjäll, en av författarna till En liten bok om medarbetarskap, presenterar modellens olika delar. Föreläsningarna följs av analysuppgifter där deltagaren får fundera över det som tagits upp i relation till det egna medarbetarskapet och den den egna arbetsplatsen. Deltagarens reflektioner mynnar ut i en nulägesbeskrivning av det medarbetarskap och de förutsättningar för medarbetarskap som råder på arbetsplatsen. 

Nulägesbeskrivningarna kan användas som underlag i gemensamma dialoger i en arbetsgrupp eller som utgångspunkt för återkommande medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare.

LÄS MER:

1. INTRODUKTION

I detta avsnitt introduceras utbildningens innehåll och upplägg. Avsnittet inleds med en videopresentation som beskriver utbildningen och ger en översikt över vad som kommer att tas upp i utbildningens olika avsnitt.

Omfattning: Ca 3 minuter

2. VAD ÄR MEDARBETARSKAP?

Utbildningen börjar med att ringa in företeelsen medarbetarskap. Avsnittet inleds med en videoföreläsning som definierar medarbetarskap och som presenterar den modell som ligger till grund för utbildningen. Föreläsningen beskriver de dimensioner i medarbetarskapet som modellen omfattar och som kommer att fördjupas i de efterföljande delarna. Därefter får deltagaren ta ställning till ett antal påståenden om sitt arbete. Uppgiften mynnar ut i en uppskattning av hur mycket av de olika dimensionerna som behövs i det egna medarbetarskapet.

Omfattning: Ca 10 minuter

3. DÅLIGT MEDARBETARSKAP

Medarbetarskap kan ta sig såväl goda som mindre goda former. Detta avsnitt handlar om det senare, vilket brukar benämnas kontraproduktivitet eller kontraproduktivt medarbetarskap. Avsnittet inleds med en föreläsning som beskriver vad kontraproduktivt medarbetarskap är och anledningar till att ett sådant kan uppstå. Deltagaren får därefter genomföra en uppgift i vilken deltagaren får fundera över vilka former av kontraproduktivitet han eller hon stött på i sitt arbete.

Omfattning: Ca 12 minuter

4. PÅLITLIGHET

I detta avsnitt avhandlas den första dimensionen i ett bra eller konstruktivt medarbetarskap. Den kallas för Pålitlighet och handlar om att leva upp till de förväntningar som ställs på en i sitt arbete. En förutsättning för att kunna leva upp till förväntningar är att det är tydligt vilka dessa förväntningar är. I detta avsnitt får deltagaren med hjälp av ett antal frågeställningar fundera över hur tydliga förväntningarna är avseende sina arbetsuppgifter, bemötande av arbetskamrater respektive förhållningssätt till arbetsgivaren.

Omfattning: Ca 12 minuter

5. ADAPTIVITET

Den andra av det konstruktiva medarbetarskapets tre dimensioner kallas för Adaptivitet och handlar om att anpassa sig efter förändrade omständigheter och oförutsägbara händelser. Avsnittet inleds med en föreläsning som beskriver de typer av beteenden som ingår i adaptivitet. Deltagaren får därefter fundera över vad för slags förändrade omständigheter och oförutsägbara händelser som förekommer i det egna arbetet och som man kan behöva anpassa sig efter.

Omfattning: Ca 15 minuter

6. PROAKTIVITET

Den sista dimensionen i det konstruktiva medarbetarskapet kallas för Proaktivitet och handlar om att förutse, förekomma och att ligga ett steg före. Avsnittet inleds med en föreläsning som förklarar vad som avses med proaktivitet och vilka funktioner proaktiva beteenden fyller på en arbetsplats. Deltagaren får därefter fundera över proaktivitet i sitt eget medarbetarskap. Uppgiften mynnar ut i en uppskattning av proaktivitet avseende arbetsuppgifter, relationen till arbetskamrater respektive arbetsgivare.

Omfattning: Ca 15 minuter

“Utbildning var helt fantastisk! Tänk att något så litet kan ha så stor effekt.”

Michael Christensen

Delägare, Verv

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Porträttbild Jennifer Beistorp - Senior Manager - Verv, ett management med hjärta & hjärna!

Jennifer Beistorp

072-743 68 86

VILL DU ATT VI KONTAKTAR DIG?

Hör av dig via formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart det bara går.