EN LITEN UTBILDNING OM LEDARSKAP

Ledarskapsutveckling för alla chefer i din organisation!

Bild på tre exemplar av En liten bok om ledarskap av Stefan Söderfjäll

“Utbildning var helt fantastisk! Tänk att något så litet kan ha så stor effekt.”

Michael Christensen, Verv

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Porträttbild Jennifer Beistorp - Senior Manager - Verv, ett management med hjärta & hjärna!

Jennifer Beistorp

072-743 68 86

EN UTBILDNING FÖR VEM?

En liten utbildning om ledarskap riktar sig till chefer och ledare och som vill få en stabil och grundläggande plattform att utgå från i sitt ledarskap. Utbildningen är ett verktyg för att utveckla det egna ledarskapet för såväl nya som erfarna ledare!

En liten utbildning om ledarskap bygger på innehållet i En liten bok om ledarskap av Stefan Söderfjäll. Det innebär att utbildningen, precis som boken, presenterar ledarskap från grunden och att den beskriver de absolut viktigaste och mest grundläggande komponenterna i ett välfungerande och effektfullt ledarskap.

Bild på tre exemplar av En liten bok om ledarskap av Stefan Söderfjäll

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

En liten utbildning om ledarskap presenterar den så kallade Full Range Leadership Model, som är den mest vedertagna ledarskapsmodellen. I utbildningens olika avsnitt presenterar Stefan Söderfjäll modellens olika delar i en serie videoföreläsningar. Utbildningen varvar dessa teoretiska inslag med reflektionsuppgifter som låter deltagaren analysera och fundera över sitt eget ledarskap. Utbildningen kompletterar på så vis bokens teoretiska innehåll med praktiska inslag i syfte att hjälpa deltagaren att identifiera både styrkor och utvecklingsområden i det egna ledarskapet, och komma fram till hur han eller hon kan utvecklas som ledare.

UTBILDNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE AVSNITT:

1. INTRODUKTION

I detta avsnitt introduceras utbildningens innehåll. Deltagaren får ta del av en kort videoföreläsning där Stefan Söderfjäll hälsar välkommen och beskriver utbildnings innehåll och upplägg. Deltagaren får därefter göra en reflektionsuppgift som handlar om det egna ledarskapet och vilka utvecklingsområden deltagaren ser i sitt eget ledarskap. Slutsatserna från denna följer sedan med genom utbildningen och återknyts till i utbildningen senare avsnitt, där deltagaren funderar över hur det egna ledarskapet kan utvecklas. På så vis bygger deltagaren successivt en individuell utvecklingsplan genom hela utbildningen att ta med sig vidare efter genomförandet.

Omfattning: Ca 7 minuter

2. VAD ÄR LEDARSKAP?

Utbildningen tar avstamp vid den mest grundläggande, men ofta förbisedda frågan, om vad ledarskap egentligen är. Och vad ledarskap inte är, för den delen. Deltagaren får ta del av en videoföreläsning som definierar själva företeelsen ledarskap och de funktioner som ledarskap fyller. Deltagaren uppmuntras här också att funder över ledare som han eller hon själv stött på och vad för påverkan deras ledarskap haft.

Omfattning: Ca 7 minuter

3. DÅLIGT LEDARSKAP

Allt ledarskap är inte bra ledarskap. Ledare är trots allt också människor och ibland gör vi människor inte så som vi borde göra. Av olika anledningar.

I detta avsnitt ges en kortare föreläsning om mindre välfungerande, eller rentav dåligt, ledarskap. Deltagare får därefter ta del av beskrivningar av specifika former av dåligt ledarskap och fundera över om inslag av dessa förekommer i det egna ledarskapet. Resultatet av deltagarens reflektioner registreras som första inslaget i deltagarens utvecklingsplan.

Omfattning: Ca 10 minuter

4. AVVIKELSEBASERAT LEDARSKAP

En viktig uppgift för varje ledare är att hantera situationer där saker inte går som tänkt eller när andra inte agerar och uppträder som de förväntas göra. En viktig funktion i ledarskapet är med andra ord att hantera avvikelser. Avvikelser från vad som förväntas.

Avsnittet inleds med en föreläsning som presenterar den kategori av ledarskapsbeteenden som i ledarskapsmodellen kallas för Avvikelsebaserat ledarskap. Därefter återknyts till den reflektion över det egna ledarskapet som deltagaren genomförde i introduktionsavsnittet. Deltagaren får här definiera vad det är som gör detta till ett utvecklingsområde och identifiera de färdigheter, förutsättningar och  omständigheter som behövs för att utveckla sitt avvikelsebaserade ledarskap. Deltagaren bygger därmed på sin utvecklingsplan.

Omfattning: Ca 12 minuter

5. VILLKORLIGT FÖRSTÄRKANDE LEDARSKAP

Precis som ledare behöver vara vaksamma på och hantera avvikelser från det förväntade är det också viktigt att se och uppmärksamma goda insatser och prestationer. Önskvärda beteenden som förstärks upprepas.  Detta avsnitt tar upp vad som brukar kallas för Villkorligt förstärkande ledarskap, och som handlar just om att förstärka goda beteenden.

Avsnittet inleds med en föreläsning som beskriver kärnan i det villkorligt förstärkande ledarskapet och varför det är centralt i ett välfungerande ledarskap. Deltagaren får därefter komplettera sin utvecklingsplan med ytterligare en analys av färdigheter och förutsättningar för att utveckla sitt förstärkande ledarskap.

Omfattning: Ca 12 minuter

6. TRANSFORMERANDE LEDARSKAP

Vissa ledare har större påverkan på sina medarbetares motivation, attityder, prestationer och välmående, än vad andra ledare har. Inte sällan beror det på att dessa ledare uppvisar ett väldigt aktivt och närvarande ledarskap som brukar kallas för Transformerande ledarskap. Detta är den fjärde och sista kategorin av ledarskapsbeteenden som avhandlas.

Precis som i föregående avsnitt inleds avsnittet med en föreläsning som beskriver och förklarar vad det transformerande ledarskapet innebär och fyller för funktion. Därefter får deltagaren fundera över vad som ska till för att utveckla sitt transformerande ledarskap, och komplettera sin utvecklingsplan med sina slutsatser.

Omfattning: Ca 12 minuter

7. AVSLUTNING

I det avslutande avsnittet avrundas utbildningen av Stefan Söderfjäll i en kort videföreläsning. Här sammanfattas också de slutsatser som deltagaren kommit fram till och registrerat in i sin utvecklingsplan, genom sina reflektioner under utbildningens olika avsnitt

Omfattning: Ca 5 minuter

“Utbildning var helt fantastisk! Tänk att något så litet kan ha så stor effekt.”

Michael Christensen

Delägare, Verv

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Porträttbild Jennifer Beistorp - Senior Manager - Verv, ett management med hjärta & hjärna!

Jennifer Beistorp

072-743 68 86

VILL DU ATT VI KONTAKTAR DIG?

Hör av dig via formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart det bara går.