EN LITEN UTBILDNING OM LEDNINGSGRUPPER

Effektiv utveckling för alla ledningsgrupper!

Bild på tre exemplar av En liten bok om ledningsgrupper av Stefan Söderfjäll.

“Utbildning var helt fantastisk! Tänk att något så litet kan ha så stor effekt.”

Michael Christensen, Verv

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Porträttbild Jennifer Beistorp - Senior Manager - Verv, ett management med hjärta & hjärna!

Jennifer Beistorp

072-743 68 86

EN UTBILDNING FÖR VEM?

En liten utbildning om ledningsgrupper riktar sig till dig som leder eller ingår i en ledningsgrupp. Utbildningen tar upp de faktorer som är mest avgörande för hur väl ledningsgrupperna lyckas och ger på så vis en grundläggande plattform för effektfullt ledningsgruppsarbete.

Utbildningen genomförs individuellt men kan med fördel användas som underlag för gemensamma diskussioner i en ledningsgrupp. I utbildningens olika avsnitt gör deltagaren individuella analyser av ledningsgruppens nuläge. Resultatet av dessa analyser kan sedan delas och diskuteras inom gruppen som utgångspunkt för utvecklande dialoger.

En liten utbildning om ledningsgrupper bygger på innehållet i En liten bok om ledningsgrupper av Stefan Söderfjäll, och presenterar bokens innehåll i ett komprimerat och lättillgängligt format. Utbildningen är på så vis ett effektivt sätt att nå ut till alla medlemmar i en ledningsgrupp, för att skapa samsyn om ledningsgruppens arbete.

Bild på tre exemplar av En liten bok om ledningsgrupper av Stefan Söderfjäll.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

En liten utbildning om ledarskap utgår från den samlade kunskap om gruppers arbets- och beslutsprocesser som kan hämtas ur den gruppsykologiska forskning som producerats genom åren. 

Utbildningens olika avsnitt innehåller en serie videoföreläsningar i vilka Stefan Söderfjäll presenterar de aspekter av ledningsgruppsarbete som är avgörande för gruppens effektivitet. Föreläsningarna följs av olika analysuppgifter där deltagaren applicerar det som tagits upp på den egna ledningsgruppen. Deltagaren skapar på så vis successivt en egen nulägesbeskrivning av ledningsgruppens arbete vilken gör det möjligt att identifiera utvecklingspotential och förslag på utvecklande aktiviteter.

UTBILDNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE AVSNITT:

1. INTRODUKTION

I detta avsnitt introduceras utbildningens innehåll och upplägg genom en kort videopresentation och en översikt över vad som kommer att tas upp i utbildningens olika avsnitt. Deltagaren får också välja ut en ledningsgrupp som kommer att utgöra fokus under utbildningen.

Genom hela utbildningen kommer den valda ledningsgruppen att utgöra fokus för deltagarens analyser i olika reflektionsuppgifter, i vilka deltagaren bedömer nuläget i ledningsgruppen. På så vis bygger deltagaren successivt en individuell nulägesbeskrivning genom utbildningen.

I den mån flera deltagare i samma ledningsgrupp tar del av utbildningen kan deras respektive nulägesbeskrivningar användas som underlag för gemensamma utvecklingsinsatser.

Omfattning: Ca 5 minuter

2. LEDNINGSGRUPPENS UPPDRAG

Var och ett av utbildningens avsnitt fokuserar på specifika aspekter av ledningsgruppsarbete som bör tas i beaktande för att arbetet ska fungera effektivt. Detta avsnitt handlar om de aspekter som har med ledningsgruppens uppdrag att göra.

I ett par kortare föreläsningar beskriver Stefan Söderfjäll hur ledningsgruppens uppdrag kan adresseras med utgångspunkt i gruppens intressenter. Deltagaren får här genomföra en analys av vilka den egna ledningsgruppens intressenter är och vad de behöver av ledningsgruppen. Detta mynnar ut i en uppdragsformulering för ledningsgruppen.

Omfattning: Ca 15 minuter

3. LEDNINGSGRUPPENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Detta avsnitt tar vid vid den uppdragsbeskrivning som deltagaren formulerade i föregående avsnitt. I detta avsnitt riktas fokus mot de förutsättningar som krävs för att ledningsgruppen ska kunna fullgöra det uppdrag som definierats. Hit räknas tydlighet, målsättningar, gränser och inbördes roller. Var och en av dessa aspekter omsätts i en analysuppgift och slutsatserna från dessa sammanfattas i en beskrivning av ledningsgruppens utvecklingspotential.

Omfattning: Ca 15 minuter

4. LEDNINGSGRUPPENS MÖTEN

I detta avsnitt avhandlas det forum där den absolut största delen av ledningsgruppens arbete äger rum: ledningsgruppens mötesforum. Avsnittet innehåller sex kortare föreläsningar som tar upp olika aspekter av ledningsgruppens möten. För varje aspekt gör deltagaren en nulägesanalys och identifierar potentiella utvecklingsmöjligheter som kompletterar utvecklingsplanen.

Omfattning: Ca 20 minuter

5. LEDNINGSGRUPPENS SAMARBETSKLIMAT

Samarbetet i en grupp formar och formas av det klimat som råder i gruppen. I välfungerande grupper karaktäriseras klimatet av vissa tankemässiga och känslomässiga tillstånd. I detta avsnitt avhandlas just sådana tillstånd och deltagaren får göra en analys av ledningsgruppens nuvarande samarbetsklimat, samt identifiera utvecklingsförslag.

Omfattning: Ca 10 minuter

“Utbildning var helt fantastisk! Tänk att något så litet kan ha så stor effekt.”

Michael Christensen

Delägare, Verv

HAR DU FRÅGOR OM UTBILDNINGEN?

Porträttbild Jennifer Beistorp - Senior Manager - Verv, ett management med hjärta & hjärna!

Jennifer Beistorp

072-743 68 86

VILL DU ATT VI KONTAKTAR DIG?

Hör av dig via formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart det bara går.